اندکی توقف - اندکی تفکر

عصرایران- تعطیلات طولانی فرصتی برای توقف روزمرگی و ریتم سریع زندگی است. این فرصتی است برای تفکر و درنگ درباره مسیر زندگی است. چه می کنیم؟ به کدام سو می رویم؟ هدف از مسیر فعالیت ما چیست؟

این فرصتی بی نظیر است برای تفکر درباره این چیزها که در طول سال کمتر به دست می آید. قدر آن را بدانیم و خوب فکر کنیم.


نظر خود را ثبت کنید