فرهنگ عربی - فارسی قیّم به چاپ 13 رسید

 

 فرهنگ عربی - فارسی تالیف دکتر عبدالنبی قیّم به چاپ سیزدهم رسید. این لغت نامه توسط انتشارات "فرهنگ معاصر" تجدید چاپ شده است.

فرهنگ معاصر عربی - فارسی، حاصل 14 سال کار مستمر مؤلف بود .

این فرهنگ بر خلاف فرهنگ هاى موجود که بر مبناى جذر کلمه ترتیب یافته اند، بر اساس ترتیب الفبایى تنظیم شده است.

یعنى کاربر براى یافتن واژه مورد نظر نیازى به جستجو به منظور ریشه یابى واژه ندارد. به عنوان مثال براى پیدا کردن واژه" مستضعف" نیازى به یافتن جذر آن یعنى" ضعف" نیست، بلکه مستقیماً در حرف" م" معنى و معادل آن را پیدا مى کند.

از جمله ویژگى هاى این کتاب، معادل یابى دقیق و احتراز از ترجمه تعریف است.

 از آنجایی که زبان مادرى دکتر عبدالنبی قیم، زبان عربی و تحصیلات وی به زبان فارسی است وی توانسته معادل هاى خوب و دقیقى براى مدخل هاى عربى در زبان فارسى ارائه دهد.

این فرهنگ در ١٢٧٥ صفحه و 60 هزار مدخل عربی و بیش از 300 هزار معادل فارسى اول بار در اردیبهشت سال١٣٨١توسط انتشارات "فرهنگ معاصر" ناشر کتب مرجع چاپ و منتشر شد.


نظر خود را ثبت کنید